Algemeen

Via een procedure bij de rechtbank
Vroeger kon echtscheiden alleen via een procedure bij de Rechtbank, waarbij elk van beiden een advocaat inschakelt om zijn/haar belangen te behartigen. Het leidt vaak tot lange en bittere procedures. Deze mogelijkheid is er nog steeds. Sedert 1 maart 2009 moet er bij het echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan ingediend worden.

Mediation
Een andere manier is mediation. Daarbij wend je je met je aanstaande ex tot een echtscheidingsbemiddelaar/mediator. Deze echtscheidingsbemiddelaar of mediator begeleidt als onafhankelijke deskundige het regelen van de gevolgen van de echtscheiding. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of echtscheidingsconvenant. Als de mediator ook advocaat is kan deze vervolgens het convenant aan de Rechtbank aanbieden met het verzoek de echtscheiding uit te spreken. Er volgt dan geen procedure of zitting meer. Als je een mediator hebt die geen advocaat is moet er een advocaat worden ingeschakeld om de echtscheiding door de Rechtbank te laten uitspreken.

Met het co-ouderschap wordt bedoeld een (bijna) gelijke verdeling van de zorg voor de kinderen tussen de beide ouders. Je man en jij moeten met elkaar een ouderschapsplan maken. Daarin wordt onder andere geregeld bij welke ouder de kinderen zullen wonen en hoe het contact met de andere ouder zal zijn; of dat de kinderen bij ieder van beide ouders een deel van de tijd zullen wonen.
Ja, sinds 1 maart 2009 bestaat er een wettelijke voorrangsregeling voor kinderalimentatie. In de regel is het zo dat eerst de behoefte aan kinderalimentatie wordt ingevuld. Daarna wordt bekeken of er nog ruimte is voor partneralimentatie.

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is een sinds 1 maart 2009 wettelijk voorgeschreven overeenkomst tussen de ouders. Het moet tegelijk met het echtscheidingsverzoek worden ingediend bij de Rechtbank.
Het ouderschapsplan dient minimaal de volgende punten te bevatten:

– dat de ouders gezamenlijk belast zijn met het ouderlijk gezag over hun kind(eren);
– de wijze waarop ouders na de scheiding de zorg- en opvoedingstaken verdelen;
– de wijze waarop zij elkaar zullen informeren en raadplegen;
– dat de ouders weten dat het ouderlijk gezag ook betekent dat beide ouders verplicht zijn de ontwikkeling van de relatie tussen zijn of haar kind met de andere ouder te bevorderen;
– de (verdeling van) de verzorging en opvoeding;
– dat de ouders zich er bewust van zijn dat hun kind recht heeft op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders;
– dat de ouders de kinderen op een bij de leeftijd van de kinderen passende wijze betrokken hebben bij de totstandkoming van het plan.

Als je partner weigert mee te werken aan een ouderschapsplan, kan je zelf eenzijdig een ouderschapsplan opstellen en dat aan de Rechtbank toezenden. Dan moet je wel vermelden waarom het niet gelukt is om samen tot een ouderschapsplan te komen. De Rechtbank zal dan moeten oordelen of de redenen voor het niet tot stand komen van een gezamenlijk ouderschapsplan ‘goed genoeg’ zijn of dat hij jullie als ouders zal verwijzen naar een deskundige om toch nog samen te proberen een ouderschapsplan op te stellen. Want als blijkt dat de mogelijkheid om samen een plan op te stellen niet genoeg is afgetast, kan het zijn dat de Rechtbank om die reden de echtscheiding (nog) niet uitspreekt.

Kinderalimentatie

Beide ouders zijn verplicht om bij te dragen in het levensonderhoud van de kinderen, ook na de scheiding. Er zijn tabellen gemaakt, de zogenaamde Nibudnormen, waarin de kosten van de kinderen zijn af te lezen bij een bepaald inkomen van de ouders. De kosten zijn afhankelijk van het netto gezinsinkomen, de leeftijd(en) en van de hoeveelheid kinderen in het gezin.
Dit hangt met name af van de draagkracht van beide ouders. Deze draagkracht wordt met elkaar vergeleken in combinatie met de kosten van de kinderen. Er wordt daarbij uitgegaan van de inkomenssituatie zoals die was vlak voor de scheiding. De kosten van de kinderen moeten dan ingevuld worden in verhouding met de draagkracht van beide ouders.
Ja, dit kan. Het is ook aan te bevelen dat te doen. Wel is het verstandig je dan goed te laten informeren door een deskundige. De afspraken die worden gemaakt, bijvoorbeeld in het kader van mediation, kunnen door de mediator worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Het is vervolgens wel verstandig om aan de Rechtbank te vragen dit op te nemen in een beschikking omdat je dan een zogenaamde ‘executoriale titel’ verkrijgt, voor het geval je aanstaande ex weigert te betalen. Mocht overeenstemming tussen jou en je ex-partner niet lukken, dan zal een beslissing over het recht op alimentatie en de hoogte ervan genomen worden door de Rechtbank.

Partneralimentatie

Je hebt recht op partneralimentatie als je geen of niet voldoende inkomen hebt na je echtscheiding en redelijkerwijs niet in staat bent om voldoende inkomen te verdienen. Vervolgens wordt er ook nog gekeken of je ex-partner genoeg draagkracht heeft om aan jou alimentatie te kunnen betalen. De hoogte van de partneralimentatie hangt dus af van een aantal omstandigheden.

Ja dat kan, bijvoorbeeld tijdens mediation. Jij en je toekomstige ex kunnen zelf bepalen of en hoeveel alimentatie de één de ander zal betalen. Het is wel verstandig om in het kader van mediation dit bij overeenkomst te regelen en aan de Rechtbank te vragen om dit op te nemen in een beschikking omdat je dan een zogenaamde ‘executoriale titel’ verkrijgt, voor het geval je aanstaande ex weigert te betalen. Mocht overeenstemming tussen jou en je ex-partner niet lukken, dan zal een beslissing over het recht op alimentatie en de hoogte ervan genomen worden door de Rechtbank.
In principe zo lang jouw aanstaande ex redelijkerwijs niet in zijn/ haar eigen levensonderhoud kan voorzien, maar maximaal voor de duur van 12 jaar. Hier zijn uitzonderingen op mogelijk, bijvoorbeeld als jij en je ex-partner daar afwijkende afspraken over hebben gemaakt, of als het huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd en uit het huwelijk geen kinderen zijn geboren.

Woning

Ja, dat kan als jij en je aanstaande ex het daar over eens zijn. Indien jullie hier niet uit kunnen komen zal de beslissing daarover gevraagd moeten worden aan de rechter. Dit kan eerst als tijdelijke maatregel door middel van een voorlopige voorziening. Dit is een korte procedure die, als dat nodig is, voorafgaat aan de echtscheidingsprocedure. Ook in het kader van de echtscheiding kan gevraagd worden aan de Rechtbank om in de echtelijke woning te mogen blijven wonen. Dat kan tot maximaal 6 maanden na de scheiding. Houd er rekening mee dat, als jullie samen eigenaar zijn van de woning, de rechter soms een gebruiksvergoeding koppelt aan het gebruik van de echtelijke woning en de daarbij behorende inboedel. Ook de betaling van rente en aflossing op de hypotheek moet geregeld worden. Bij de boedelverdeling of afwikkeling huwelijkse voorwaarden kan je samen afspreken dat de woning aan jou wordt toegedeeld.
Antwoord 2
Antwoord 3

Huwelijksgoederenregime

Dit houdt in dat al jullie bezittingen van jullie gezamenlijk zijn. Dit geldt zowel voor de positieve vermogensbestanddelen, als voor de schulden. Bij een scheiding moeten die in principe gelijk tussen jullie verdeeld worden.
Huwelijksvoorwaarden zijn er in vele soorten. Omdat in de praktijk blijkt dat uitleg van huwelijkse voorwaarden erg ingewikkeld is, adviseer ik je om een advocaat of notaris te raadplegen die met jou, of met jou en jouw partner samen bespreekt wat de inhoud is van jullie huwelijksvoorwaarden en de consequenties daarvan bij de scheiding.
Antwoord 3